O našej organizácií

Kto sme?

Princípy slobody, rovnosti, solidarity, demokracie a trvalo udržateľného rozvoja postaveného na rešpekte k životnému prostrediu patria medzi najhlavnejšie témy, v rámci ktorých sa snažíme svoju činnosť rozvíjať. Sme presvedčení o tom, že dnešná doba ponúka mladej generácii veľa možností na sebarealizáciu. Mnoho mladých ľudí berie široké možnosti štúdia, otvorené hranice do celého sveta, ako aj slobodu prejavu za absolútne prirodzené záležitosti. Myslíme si však, že k napredovaniu a rozvíjaniu efektívnej občianskej spoločnosti je potrebné, aby sa každý z nás v rámci svojich možností spolupodieľal na tvorbe prostredia, v ktorom žijeme.

Naším cieľom je

snaha združovať ľudí zdieľajúcich rovnaké hodnoty, ktorých spájajú myšlienky demokracie, rovnosti, solidarity, slobody, ekológie, trvalo udržateľného rozvoja a majú národné a sociálne cítenie. Svojou činnosťou chceme prispieť k dodržiavaniu ľudských práv, zasadzovať sa o vytváranie lepšej a sociálne spravodlivejšej budúcnosti pre všetkých ľudí na Slovensku bez rozdielov, ako aj usilovať sa o aplikovanie záruk slobodného života a hospodárskej prosperity.

V rámci našej činnosti sa snažíme

Zapájať mladých ľudí do rozhodovania v spoločnosti a do ovplyvňovania veci verejných.

Pomáhať rozvíjať demokratickú občiansku spoločnosť a jej prosperitu a napomáhať intelektuálnemu a odbornému rozvoju mladých ľudí.

Organizovať spoločenské, vzdelávacie, športové, odborné i voľno-časové aktivity a pomáhať rozvíjať cezhraničnú pomoc a spoluprácu mladej generácie.

A hlavne zvyšovať informovanosť verejnosti o problémoch a potrebách mladých ľudí...

adminO našej organizácií