Spoločnosť

Snažíme sa zapájať mladých ľudí do rozhodovania v spoločnosti a do ovplyvňovania veci verejných. Tak ako i zvyšovať informovanosť verejnosti o problémoch a potrebách mladých ľudí.

Hodnoty

Združujeme mladých ľudí zdieľajúcich rovnaké hodnoty, so snahou pomáhať rozvíjať demokratickú občiansku spoločnosť a jej prosperitu. Darí sa nám to i vďaka rozvoji cezhraničnej pomoci a spolupráci mladej generácie.

Voľný čas a zábava

Voľný čas a zábava

Organizujeme rôznorodé spoločenské, vzdelávacie, športové, odborné i voľno-časové aktivity. Čím sa nám darí napomáhať k intelektuálnemu a odbornému rozvoju mladých ľudí.

Združujeme mladých

Dlhoročné fungovanie

Voľnočasové aktivity

Kto sme? alebo viac o MSD

Princípy slobody, rovnosti, solidarity, demokracie a trvalo udržateľného rozvoja postaveného na rešpekte k životnému prostrediu patria medzi najhlavnejšie témy, v rámci ktorých sa snažíme svoju činnosť rozvíjať. Sme presvedčení o tom, že dnešná doba ponúka mladej generácii veľa možností na sebarealizáciu. Mnoho mladých ľudí berie široké možnosti štúdia, otvorené hranice do celého sveta, ako aj slobodu prejavu za absolútne prirodzené záležitosti. Myslíme si však, že k napredovaniu a rozvíjaniu efektívnej občianskej spoločnosti je potrebné, aby sa každý z nás v rámci svojich možností spolupodieľal na tvorbe prostredia, v ktorom žijeme. Našim cieľom je snaha združovať ľudí zdieľajúcich rovnaké hodnoty, ktorých spájajú myšlienky demokracie, rovnosti, solidarity, slobody, ekológie, trvalo udržateľného rozvoja a majú národné a sociálne cítenie. Svojou činnosťou chceme prispieť k dodržiavaniu ľudských práv, zasadzovať sa o vytváranie lepšej a sociálne spravodlivejšej budúcnosti pre všetkých ľudí na Slovensku bez rozdielov, ako aj usilovať sa o aplikovanie záruk slobodného života a hospodárskej prosperity.

Chceš sa k nám pridať? Stačí vypísať prihlášku!

Prejsť na prihlášku
adminHome